કાર્યક્રમો
  • આવનાર કાર્યક્રમો
વ્રજપંજર 2  - [  શુક્રવાર, 6 ડિસેમ્બર 2019 ]
કાર્યક્રમ માટે નોંધણી કરાવો.

વ્રજપંજર ૧ માંં ભાગ લેનાર સાધકો જ વ્રજપંજર 2 માં ભાગ લઈ શકશે 

તા. 6 ડિસેમ્બર શુક્રવાર થી તા ૮ ડિસેમ્બર રવિવાર 

સ્થળ : ધ્યાનીધામ નિકોરા

સંપર્ક કરો : ઇન્ચાર્જ [2642272099]