સંપર્ક
Dhaynivision KendraNikora Village Bus Stop Narmada River Ashram Way To Shuklatirth Way To Mumbai Way To Ahmedabad Towards Jadheshwar Chowkdi Bus/Taxi To Ashram Auto Rickshow To Jhadeshwar Towards Nikora Village School 6 (Six) Seater To Ashram Petrol Pump Bharuch Station Bharuch Rail Bridge Over River Narmada

પ.પૂ. શ્રી આનંદીમા ગુરુ ધ્યાનયોગી કલ્યાણ કેન્દ્ર

ધ્યાની ધામ,
નિકોરા,
ભરૂચ,
ગુજરાત. (વાયા – ઝાડેશ્વર – શુક્લા તીર્થ – કબીરવડ)
ફોન: +૯૧ ૨૬૪૨-૨૭૨૦૯૯/૨૭૨૧૦૪