કાર્યક્રમો
  • આવનાર કાર્યક્રમો
વજ્રપંજર ૧  - [  શુક્રવાર, 7 ડિસેમ્બર 2018 ]
કાર્યક્રમ માટે નોંધણી કરાવો.

૭ - ૯ ડિસેમ્બર (શુક્ર - રવિ) : વજ્રપંજર ૧ ( જેમણે શ્રી આનંદીમાં કે શ્રી ગુરુદેવપાસે થી શક્તિપાત દીક્ષા પ્રાપ્ત કરેલ છે, તેઓ જ આ શિબિર માં ભાગ લઇશકશે.)

સ્થળ : આશ્રમ

સંપર્ક કરો : ઇન્ચાર્જ [2642272099]